Københavns Kommunes logo

Hvad er heltidsundervisning?

Læs mere om målgruppe og formålet med heltidsundervisning

”Ungdomsskolens heltidsundervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i  folkeskolen, og skal give eleverne de samme muligheder for en alsidig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen. Undervisningen er ikke bundet af folkeskolens regler om deling på klassetrin, fag, læseplaner, timeopdeling, mv.” 

- Undervisningsministeriet. 

Hvad er heltidsundervisningen?

Hvad er heltidsundervisning?

Undervisningen i heltidstilbuddene skal svare til folkeskoleniveau, men er fritaget fra de almindelige krav om fx læseplaner og fag. Derfor adskiller skoledagen sig fra andre almene tilbud ved at have en særlig fleksibilitet og mulighed for at imødekomme elevernes individuelle behov.   Det betyder konkret at heltidstilbuddene i ungdomsskolen har: 

 • Tolærerordning og færre elever i klasserne 
 • Fokus på trygge rammer og en klar struktur i hverdagen 
 • Individuel fastholdelses- og uddannelsesvejledning 
 • Øget fokus på fremmøde og netværkssamarbejde 
 • Kortere skoledage
 • Fokus på at anvende en anerkendende pædagogik og særlige metoder målrettet elevgruppen (fx kreative øvelser, co-operative learning) 

Heltidsundervisningen har derimod ikke muligheder som fx et social- pædagogisk tilbud. Der er ikke pædagoger, psykologer eller andre professionelle behandlere tilknyttet tilbuddene. Derfor vil unge, der har brug for specialtilbud, behandling eller som ligger kognitivt udenfor normalområdet, ikke kunne modtage den rette støtte eller behandling i et heltidstilbud.  

Formålet med undervisningen

En del af eleverne i heltidsundervisningen har flere skoleskift bag sig eller er på kanten til helt at falde helt ud af uddannelsessystemet. Sigtet med undervisningen er derfor, at give eleverne lysten til at lære tilbage og at motivere dem til videre uddannelse. Derfor er der fokus på, at eleven oplever succeser og får positive erfaringer med det at gå i skole.   Det overordnede formål er at sikre en god overgang til en ungdomsuddannelse eller et job og samtidig ruste eleverne personligt og socialt til at klare sig selv i tilværelsen. 

De konkrete mål med undervisningen varierer mellem ungdomsskolens afdelinger, men inkluderer at eleverne: 

 • Bliver afklaret omkring egne drømme og ønsker for fremtiden
 • Får lyst til at lære og udvikle sig fagligt  
 • Genvinder selvværd og selvtillid 
 • Lærer at indgå i sociale relationer 
 • Opnår de grundlæggende forudsætninger for et velfungerende ungdoms- og voksenliv 
 • Bliver personligt, fagligt og socialt parat til videre uddannelse eller job 

Målgruppen

Det vil være en individuel vurdering i samtale mellem vejleder, elev og skole om en ung vil få glæde af et heltidstilbud.  Målgruppen er bred, men inkluderer:  

 • Unge mellem 15-21 år, der ikke er erklæret uddannelsesparate 
 • Psykisk sårbare unge med behov for trygge og strukturerede læringsmiljøer 
 • Socialt sårbare unge med behov for styring, klare rammer og et øget netværkssamarbejde 
 • Skoletrætte unge med faglige udfordringer og lav motivation for uddannelse 
 • Tosprogede unge med manglende kompetencer i dansk 

Fælles for eleverne i heltidsundervisningen er, at de at de har haft en oplevelse af at folkeskolen ikke har kunnet rumme dem, og at de ikke har haft en meningsfuld skolegang. Derfor døjer mange af eleverne med skoletræthed og manglende faglig selvtillid. 

Heltidstilbud i Ungdomsskolen

Ungdomsskolens heltidsundervisning består af seks afdelinger. Afdelingerne er specialiseret i unge med forskellige udfordringer og har forskellige metoder til at motivere fremmøde og skabe personlige sejre som grundlag for den faglige og personlige  udvikling.  For nærmere information, se de enkelte afdelingers sider på hjemmesiden. 

Optagelse

Der er løbende optag på alle ungdomsskolens heltidstilbud, og der er mulighed for at besøge de fleste af afdelingerne og tale med en vejleder. For at blive optaget skal en elev målgruppevurderes af sin UU-vejleder, som udarbejder en ansøgning/uddannelsesplan,  der sendes til ungdomsskolen. Eleven vil derefter blive kontakte af den pågældende skole med henblik på en optagelsessamtale.